پژواك با افتخار به عنوان دستيار واحد طراحي و توليد شما سعي در درك و شناخت نيازهاي محصول مورد نظر شما را دارد تا بتواند با دانش طراحي، فني و تجربه در كنار گروه كاري شما حضور داشته باشد. ما پس از بازنگري محصول و نقشه ها، پيشنهادات خود را براي انتخاب بهينه مواد و فرايند توليد ارائه مي دهيم تا محصول توليد شده كاملا استاندار هاي مورد نظر شما را پوشش دهد.