• preview
  • preview
  • preview
  • preview

توليد به روش مولدينگ چيست؟

   فرايندي كه شكل نهايي قطعه تحت تاثير فشار و حرارت در قالب شكل مي گيرد. قطعه اي از لاستيك پخت نشده در حفره هاي قالب فلزي قرار مي گيرد و تحت تاثير گرما و واكنش شيميايي ايجاد شده و همچنين فشار شكل ايجاد شده سخت و يكپارچه مي گردد. سه روش متداول اي فرايند به قرار زير مي باشد:

  • قالب گيري تحت فشار
  • قالب گيري تزريقي
  • قالب گيري با انتقال مواد