• preview
  • preview
  • preview
  • preview

توليد به روش اكستروژن چیست؟

   در اين روش الاستومر يا لاستيك پخت نشده تحت فشار از قالب (داي) عبور مي كند و شكل داي را به خود مي گيرد. اين فرايند بصورت مستمر انجام مي شود و خروجي مي تواند به صورت شلنگ، پروفيل تو خالي، تو پر (كُرد)، گسكت، سيل كننده و هر پروفيلي كه به صورت كلاف مد نظر مي باشد، توليد مي گردد.

 

فشار ايجاد شده براي عبور مواد توسط مارپيچ (ماردون) راخل سيلندر دستگاه اكسترودر ايجاد شده و پس از عبور از تونل هواي گرم به صورت يكپارچه سخت مي شود. الاستومر هاي گرما سخت يا ترموست تحت تاثير گرما به صورت سخت و يكپارچه مي شوند. در صنعت روش هاي ديگري غير از تونل هواي گرم استفاده مي شود كه در نوشته هاي بعدي در مورد انها توضيح مي دهيم.