روش تولید : قالب گیری تحت فشار

انواع : واشر، دیافراگرام، در پوش، اورینگ، انواع پد، لرزه گیر و پایه، غبار گیر، قالب های شیرینی پزی، قالب های یخ و ... (مطالعه روش تولید قطعات مولدینگی)